اول کتاب بخريد، دوم پول بدهيد!

اول کتاب بخريد، دوم پول بدهيد!

يادتان باشد: «انسان‌هاي بزرگ مي‌توانند دو دقيقه بدون هوا، دو هفته بدون آب و يک عمر بدون پول زندگي کنند. اما بدون «کتاب» نمي‌توانند حتي يک لحظه! زنده بمانند.
هويت يابي، چيزي مثل آفت زدايي

هويت يابي، چيزي مثل آفت زدايي

"عارضه اي از بيرون آمده و از درون دارد مي پوساند..." چهل سال از نوشتن اين سطور گذشته و داستان، داستان صاف شدن شراب و اربعين و حافظ است.